RRS® Hyalift® 35 Syringe

Hyaluronic Acid không liên kết chéo  35 mg , thiết bị y tế tiêm CE Class II